Domēna vārda reģistrēšanas noteikumi

Domēna vārda reģistrēšanas noteikumi

Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts, un to nevar iegūt īpašumā. Domēna vārds tiek nodots lietošanā.

Domēna vārda lietošanas tiesības uz periodu, kas ir ne mazāks par vienu gadu un ne ilgāks par pieciem gadiem, tiek reģistrētas domēna vārda lietotājam. Izvēlētā perioda beigās domēna vārda lietotājam ir tiesības uz domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu.

Domēna vārds tiek reģistrēts, un tā lietošanas tiesības uz laiku tiek piešķirtas pēc tam, kad domēna vārds ir pieteikts, pieteikums izskatīts un ir apmaksātas domēna vārda lietošanas tiesības.

Reģistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav reģistrētas citai personai.Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir brīvs.

Persona var iegūt lietošanas tiesības uz neierobežotu skaitu domēna vārdu

Domēna vārds nedrīkst būt:

  • Citas organizācijas reģistrēta preču zīme, nosaukums vai vispārpieņemts šāda nosaukuma saīsinājums. Reģistrs patur tiesības atlikt šādu domēna vārda reģistrāciju vai pieprasīt papildu pierādījumus pieteicēja tiesībām uz domēna vārdu.
  • Ģeogrāfiskas vietas vai objekta nosaukums. Pilsētu, ciemu vai pagastu nosaukumus ir atļauts lietot to pašvaldībām.
  • Personas vārds.
  • Vispārzināms nosaukums vai vārds, kura lietošana var aizskart trešo personu intereses
  • Nepieklājīgs vai aizskarošs vārds vai izteiciens.

Viena un tā paša domēna vārda lietošanas tiesības nevar tik piešķirtas vienlaikus vairākām juridiskām vai fiziskām personām.

Ja pieejams domēna vārds neatbilst izvirzītajiem noteikumiem, tas netiek reģistrēts. Jauna domēna vārda reģistrēšanas izmaksas Lietotājam redzamas pirms izvēlētā domēna vārda lietošanas tiesību apmaksas. Visas cenas ir norādītas eiro valūtā un ar pievienotās vērtības nodokli.

Lietotājs pilnvaro SIA Ekolux noslēgt līgumu Lietotāja vārdā ar augstākā līmeņa domēna .LV Reģistra uzturētāju – Latvijas Universitātes Matemātiskas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļu (NIC.lv) par izvēlētā domēna vārda reģistrēšanu.

Lietotājs piekrīt, ka tam ir saistoši .LV Reģistra uzturētāja noteikumi, kas ir spēkā šobrīd vai būs spēkā nākotnē un ir pieejami .LV Reģistra uzturētāja interneta vietnē: https://www.nic.lv/lv/lietosanas-noteikumi

Lietotājam ir iespēja veikt pakalpojumu apmaksu, izvēloties vienu no Domens24.lv piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

Domēnu reģistrāciju SIA Ekolux veic pēc piestādītā rēķina apmaksas uz SIA Ekolux norādītajiem rekvizītiem. Gadījumā, ja rēķina apmaksas brīdī izvēlētais domēns vairs nav brīvs, klients var saņemt atpakaļ naudu vai izvēlēties citu brīvu domēna vārdu.

Lietotājs saņem lietošanas tiesības uz jaunreģistrēto domēna vārdu 24 stundu laikā pēc priekšapmaksas veikšanas.

14 dienas pirms domēna vārda apmaksas termiņa beigām Domens24 klienti tiks elektroniski informēti par iespēju pagarināt pakalpojuma izmantošanu uz nākamo periodu vai iespēju atteikties no pakalpojuma.

Nepagarināšanas (nesamaksāšanas) gadījumā līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām tiks izbeigs līdz ar dienu, kad beigsies iepriekšēja (apmaksāta) perioda domēna vārda lietošanas tiesības.

Kontakti

info@domens24.lv

+371 20275075