Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Saturs

 1. Definīcijas
 2. Vispārīgie nosacījumi
 3. Vietnes lietošanas noteikumi
 4. Lietotāja personas datu apstrāde
 5. Domēna vārda reģistrācija
 6. Konfidencialitāte
 7. Noslēguma noteikumi

 1. Definīcijas
  1. Domens24 - “Ekolux” SIA, reģistrācijas numurs 40103689352, juridiskā adrese Rīga, Jaunības iela 11, LV-1024, kas reģistrēta atbilstoši Latvijas likumdošanai un veic savu darbību ar Interneta resursu palīdzību vietnē https://domens24.lv.
  2. Domena vārds - pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas reprezentē ciparisku tīkla adresi.
  3. Vietne - https://domens24.lv
  4. Vietnes pakalpojumi – visi pakalpojumi, kas pieejami izmantošanai Vietnē
  5. Kategorija — Vietnes sadaļa, paredzēta sludinājumu ievietošanai ar tematisku saturu, kas attiecas uz minētās sadaļas nosaukuma tematu.
  6. Sludinājums — lietotāja Vietnē publicēta informācija par pārdošanai piedāvāto domēnu aizpildītas formas veidā.
  7. Profils – personalizēta Vietnes sadaļa ar lietotāju instrumentu komplektu Vietnes pakalpojumu izmantošanai.
  8. Lietotājs – jebkura fiziska persona, kas labprātīgi izmanto Vietnes piedāvātos pakalpojumus.
  9. Pircējs – lietotājs, kas nolēmis iegādāties sludinājumā norādīto domēna vārda lietošanas tiesības, izteicis piedāvājumu Pārdevējam vai veicis domēna vārda apmaksu.
  10. Pārdevējs – Sludinājuma iesniedzējs, autors un domēna vārda tiesīgais lietotājs.
  11. Noteikumi – šie Lietošanas noteikumi, kas nosaka Vietnes izmantošanu un regulē “Ekolux” SIA un Lietotāja attiecības visu Lietotāja piekļuves un lietošanas laiku Vietnes pakalpojumiem.
 2. Vispārīgie nosacījumi:
  1. Vietne izveidota, lai sniegtu Lietotājiem sekojošus pakalpojumus:
   1. domēnu vārdu reģistrēšana,
   2. domēnu vārdu sludinājumu publicēšana,
   3. domēna vārda lietošanas tiesību pirkšana;
   4. .starpniecība domēnu vārdu lietošanas tiesību pirkšanā un pārdošanā.
  2. Šie noteikumi ir Lietotājam saistoši un ir spēkā attiecībā uz visām darbībām, kuras Lietotājs veic, publicējot sludinājumu un/vai izmantojot šīs Vietnes pakalpojumus
  3. Vietnes izmantošana nozīmē Lietotāja bezierunu piekrišanu šiem Noteikumiem, Domens24 privātuma politikai, sīkdatņu politikai, Domēna vārda reģistrācijas noteikumiem.
  4. Gadījumā, ja Lietotājs, reģistrējoties Vietnē, neatzīmē, ka ir iepazinies un piekrīt šiem Noteikumiem, Domens24 nespēs sniegt Lietotājam Vietnes pakalpojumus.
 3. Vietnes lietošanas noteikumi
  1. Lietotājs reģistrējas Vietnē, norādot savus personas datus. Aizliegts reģistrēties un pirkt vai pārdot domēnu vārdu lietošanas tiesības citas personas vārdā.
  2. Lietotājs uzņemas visu atbildību, saistītu ar Sludinājuma saturu, atbilstoši šiem Noteikumiem un Latvijas likumdošanai.
  3. Vietne nav atbildīga par sludinājumu saturu un sniegtās informācijas patiesumu.
  4. Lietotājam ir iespējas iesniegt, dzēst, rediģēt un atkārtoti publicēt pārdošanas Sludinājumu.
  5. Lietotājs, iesniedzot sludinājumu, apliecina, ka viņam ir tiesības un iespējas domēna vārdu atsavināt par labu Pircējam, veiksmīgi noslēgta darījuma gadījumā.
  6. Sludinājumā jānorāda precīzs domēna vārds ar zonas paplašinājumu (.lv, .eu, .com vai cits), tā apraksts, vai domēna vārdam ir piesaistīta mājaslapa/internetveikals un vēlamā cena.
  7. Sludinājumus drīkst iesniegt tikai latviešu, krievu vai angļu valodā.
  8. Nedrīkst vienlaikus iesniegt vairākus sludinājumus ar vienādu vai līdzīgu saturu.
  9. Sludinājumu pēc iesniegšanas pārbauda Vietnes administrācija un pieņem lēmumu to publicēt.
  10. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt sekojošās darbības:
   1. apstiprināt un publicēt iesniegtos sludinājumus;
   2. rediģēt Lietotāja norādītās Kategorijas, kā arī aprakstā pieļautās gramatiskās kļūdas;
   3. atteikt publikāciju nepilnīgas informācijas gadījumā, lūdzot Lietotāju rediģēt un iesniegt sludinājumu atkārtoti;
   4. dzēst aktīvus Sludinājumus, ja par to ienākušas vairākas sūdzības;
   5. bloķēt Lietotāja profilu, ja ir pārkāpti šie Noteikumi vai Latvijas Republikas likumdošana.
  11. Ja Lietotājs nepiekrīt administrācijas pieņemtajam lēmumam, lūdzam vērsties atbalsta dienestā nosūtot e-pastu uz info@domens24.lv, vai zvanot pa telefonu +371 20275075
  12. Visi Pircēja izteiktie cenas piedāvājumi Pārdevējam tiek veikti ar patiesu nodomu iegādāties domēna vārdu.
  13. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu, izvēloties vienu no Vietnes piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
  14. Kad domens24 saņēmis Pircēja apmaksu par kādu no sludinājumā ievietotajiem domēna vārdiem, domens24 nosūta Pārdevējam (sludinājuma autoram) apstiprinājumu par noslēgtu darījumu.
  15. Pārdevējs 48 stundu laikā pēc Domens24 apstiprinājuma par noslēgtu darījumu saņemšanas apņemas:
   1. atsavināt domēna vārda lietošanas tiesības par labu Domens24;
   2. ja domēna vārdam ir piesaistīta mājaslapa/internetveikals, nodot pieejas un tīmekļa vietnes kodu Domens24.
  16. Domens24 norēķinās ar Pārdevēju 48 stundu laikā pēc domēna vārda lietošanas tiesību iegūšanas, ieturot bankas komisiju.
  17. Pircējs ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc domēna vārda apmaksas veikšanas saņem tā domēna vārda lietošanas tiesības. Pretējā gadījumā domens24 atgriež Pircējam visu viņa apmaksāto summu par šo domēna vārdu.
  18. Domens24.lv nav atbildīgs par Pardēvēja atkapšanos no darījuma. Domens24.lv nav pienākums atlidzināt Pircējam zaudējumus, kas radušies šadā gadījumā.
  19. Vietnes domēnu vārdu lietošanas tiesību pirkšanas un pārdošanas starpniecības pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas.
  20. Domens24.lv nav atbildīgs par bojājumiem un traucējumiem Vietnes sistēmas darbībā.
  21. Ne Pircējam, nedz arī Pārdevējam pēc darījuma noslēgšanas nav atteikuma tiesības.
  22. Jebkādas vienošanās un darījumi starp Pircēju un Pārdevēju ārpus Vietnes ir viņu pašu atbildība un risks. Vietne neuzņemas nekādu atbildību par ārpus tās notikušiem darījumiem.
  23. Ja Lietotājs pārkāpj vienu vai vairākus šo Noteikumu punktus, Vietnes administrācijai ir tiesības dzēst Lietotāja Sludinājumus un bloķēt Lietotāja kontu, liedzot iespēju turpmāk izmantot Vietnes sniegtos pakalpojumus, bez noteikta termiņa.
 4. Lietotāja personas datu apstrāde
  1. . Lietotāja personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Domens24 Privātuma politiku
 5. Domēna vārda reģistrācija
  1. Jaunu domēna vārdu reģistrācija notiek saskaņā ar Domens24 Domēna vārda reģistrēšanas noteikumiem
 6. Konfidencialitāte
  1. Domens24 apstiprina, ka jebkura informācija par Lietotāju Līgumu ir konfidenciāla. Šādu informāciju par Lietotāju Domens24 sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām.
 7. Noslēguma noteikumi
  1. Domens24 ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas Noteikumos, kā arī vienpusēji mainīt maksājumu kārtību. Visas izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas Vietnē un ir attiecināmas uz visiem sludinājumiem, kas tiek publiskoti pēc izmaiņu spēkā stāšanās.
  2. Jebkurus strīdus un domstarpības puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Kontakti

info@domens24.lv

+371 20275075